Huishoudelijk reglement

Download het huishoudelijk reglement hier

Huishoudelijk reglement – Karateclub Tomodachi

Trainingen

 • De trainingen vinden plaats op :
  • Maandag (sporthal Trudo Sint-Truiden)
   • 19u00 tot 20u15 voor -12 jarigen en witte banden
   • 19u00 tot 21u00 voor +12 jarigen en gevorderden
  • Woensdag (sporthal De Passant Zoutleeuw)
   • 19u00 tot 20u30
  • Donderdag (sporthal Trudo Sint-Truiden)
   • 17u30 tot 18u30 voor Tomodachi Kids
   • 18u30 tot 19u30 (enkel voor wedstrijdtrainingen)
  • Vrijdag (sporthal St.-Pieter Sint-Truiden)
   • 19u30 tot 20u45 voor -12 jarigen en witte banden
   • 19u30 tot 21u30 voor +12 jarigen en gevorderden
  • Zaterdag (sporthal De Passant Zoutleeuw)
   • 10u00 tot 11u30
 • De zaal mag pas betreden worden bij aanvang van de training en aanwezigheid van de lesgever
 • Na afloop van de training wordt de zaal zo snel mogelijk verlaten of in stilte gewacht op afhaling door ouders.
 • De ouders zien er op toe dat hun kind tijdig afgehaald wordt. De ouders kunnen hun aansprakelijkheid niet overdragen aan de instructeurs of leden van de Karateclub Tomodachi VZW bij gebeurtelijke ongevallen vóór of na de bovenvermelde trainingsuren.

  

Afspraken

De dojo (oefenruimte):

 • In de dojo heerst er stilte. Er wordt niet gedronken, gegeten of gerookt
 • Men dient tijdig in de les te zijn, wie te laat komt vraagt toelating aan de lesgever om de groep te vervoegen: men gaat geknield neerzitten aan de rand van de dojo en wacht tot de lesgever toelating geeft
 • In de dojo wordt er tuchtvol gewerkt met respect voor de medeleerlingen en de lesgever. Men traint er met volle inzet en aandacht voor zijn technieken
 • De lesgever heeft het recht om een lid of deelnemer die zich misdraagt de verdere deelname aan de training te ontzeggen
 • Wie de dojo wil verlaten vraagt toelating aan de lesgever

De beoefenaars :

 • Moeten nette haren hebben die niet hinderen tijdens de les. Een hoofdband is toegelaten bij langere haren
 • dragen geen oorringen, ringen, halskettingen, uurwerken, polsbandjes, piercings, enz … tijdens de les
 • mogen niet onder invloed zijn van alcohol, verdovende of prestatiebevorderende middelen
 • De nagels van handen en voeten moeten kortgeknipt zijn
 • Brillen kunnen aanvaard worden ( bij voorkeur sportbril ) op eigen verantwoordelijkheid. Zachte contactlenzen zijn aanbevolen
 • Een kruisbeschermer is niet verplicht voor de jongens ( mannen ) maar wordt wel aangeraden
 • Een borstbeschermer is niet verplicht voor de meisjes ( vrouwen ) maar wordt wel aangeraden
 • Bij gevechtsoefeningen is het dragen van handbeschermers verplicht en het dragen van een tandbeschermer aangeraden
 • Elke beoefenaar aanvaard onze privacyverklaring en zal deze bij aansluiting of vernieuwing van de jaarlijkse vergunning tekenen voor akkoord. Klik hier voor de volledige privacyverklaring.

Groeten :

 • Bij het betreden en verlaten van de dojo ( staande groet )
 • Bij het begin en einde van de les ( geknielde groet )
 • Twee beoefenaars begroeten elkaar bij het begin en einde van een oefening ( staande groet ).
 • Geknielde groet : vanuit een knielhouding ( seiza ) buigt men het hoofd voorover tussen de op de grond geplaatste handen
 • Staande groet : vanuit gewone strekstand, de hielen gesloten en voeten 45° buitenwaarts gericht. Het lichaam voorover buigen. De ogen blijven naar voor gericht en de handen ontspannen tegen de broek

 Kleding :

 • Karate-gi ( wordt ook wel kimono genoemd ) : propere witte vest en broek. De gordel gaat 2x om het middel en wordt vooraan geknoopt. De meisjes mogen een ( bij voorkeur witte ) T-shirt onder de vest dragen
 • Beginnelingen mogen tijdens hun proefperiode een losse training of andere kledij dragen

Lidgeld toegetreden leden

De bijdrage van de toegetreden leden :

 • bedraagt 130 euro per jaar (12 maanden)

Voor het 2e,3e ,… lid van hetzelfde gezin tellen volgende bijdragen :

 • 90 euro per jaar voor het tweede lid
 • 50 euro voor alle volgende leden van de familie

In samenspraak met de ombudsman kunnen speciale kortingen op het lidgeld worden toegekend. Dit gebeurt onder andere voor grote of kansarme gezinnen, of leden die enkel op zeer onregelmatige basis kunnen komen trainen

 

Verzekeringen

Elk lid is verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse Karate Federatie (VKF) waarmee hij kan genieten van de verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid , afgesloten door de Vlaamse Karate Federatie ten gunste van haar leden. De aansluiting gebeurt door het correct invullen van het aansluitingsformulier van de VKF en ondertekening hiervan door het lid (of in geval van minderjarigen de ouders of voogd. Deze verzekering moet jaarlijks vernieuwd worden.

 

Manier van lid worden

Een kandidaat lid die wenst toe te treden tot onze vereniging maakt dit mondeling (of elektronisch via email) kenbaar aan iemand van de Raad van Bestuur (RvB). Op voorstel van deze laatste is het toegelaten om voor een bepaalde proefperiode de trainingen te volgen (max 5). Na deze proefperiode vult het kandidaat-lid het aansluitingsformulier correct in, met ondertekening (of in geval van minderjarigen de ouders of voogd). Na betaling van de verzekering en het opsturen van dit aansluitingsformulier (door de secretaris) naar de VKF, wordt het lidmaatschap als definitief beschouwd.

 

Manier verlaten vereniging

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de VZW. Het ontslag gebeurt schriftelijk of via elektronisch schrijven en wordt overgemaakt aan iemand van de raad van bestuur.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslagnemend te zijn in volgende omstandigheden :

 • wanneer een hij/zij zijn of haar bijdragen niet heeft betaald binnen de maand na verwittiging
 • wanneer hij/zij niet meer verzekerd is
 • bij niet naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen
 • bij beschadiging van de belangen van de vereniging of één van haar organen

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van stemmen.

 

Milieu –Sociaalgerichte verplichtingen

 • de aangeleerde technieken mogen enkel toegepast worden in sportverband of in het geval van gewettigde zelfverdediging
 • Iedereen, ongeacht zijn fysieke capaciteiten en/of talent heeft toegang tot alle trainingen en kan participeren binnen zijn/haar mogelijkheden.
 • Kinderen (-12) worden in de mate van het mogelijke opgesplitst in een aparte groep
 • Hoofdlesgevers zijn gekwalificeerd (initiator, instucteur B, trainer B bij Sport Vlaanderen), hulplesgevers hebben ruim ervaring of zijn in opleiding. Jeugdtrainingen zijn aangepast aan de ontwikkelingskenmerken van de jongeren
 • Verplaatsingen worden meestal zo economisch mogelijk georganiseerd (we proberen alle wagens optimaal te bemannen)
 • Om de veiligheid te garanderen worden aangepaste oefeningen voor de jongeren voorzien (indien vereist), en is een EHBO-koffer aanwezig in de materiaalkast van de club
 • Er is een ombudsman binnen onze club. De lesgevers verwijzen ook naar hem door bij eventuele problemen
 • In samenspraak met de ombudsman kunnen speciale kortingen op het lidgeld worden toegekend. Dit gebeurt onder andere voor grote of kansarme gezinnen, of leden die op zeer onregelmatige basis kunnen trainen
 • De lesgever kijkt toe op de lichaamshygiene van de sportbeoefenaars, ze worden oa. attent gemaakt op bepaalde gevaren (lange nagels, piercings), de aanwezigheid van schimmels, het nut van een douche achteraf, …
 • Leden van een andere cultuur worden niet uitgesloten in de club, racisme wordt niet geduld. Aspecten specifiek aan hun cultuur worden toegelaten in de mate dat ze geen gevaar vormen voor zichzelf of andere sportbeoefenaars. Bij wedstrijden dienen hieromtrent de regels van het WKF gevolgd te worden

Stages en competities

 • Jongeren worden gestimuleerd om kennis te maken met competitie en andere vormen van karate-beoefening
 • Inschrijvingsgelden voor competities worden betaald door de club
 • Voor de door de club erkende stages is er een financiële tussenkomst van de club
 • In het examenprogramma is bepaald aan hoeveel erkende stages en wedstrijd(en) een lid dient te hebben deelgenomen vooraleer een examen af te leggen, evenals het aantal gevolgde lessen
 • Het dragen van een WIKF badge is verplicht